Vedtægter

§ 1. Navn og Hjemsted

Foreningens navn er DANSK FLEXO FORUM. Foreningens hjemsted er adressen for den til enhver tid værende formand for foreningen.


§ 2. Formål

Foreningens formål er i fællesskab at fremme medlemsvirksomhedernes position og muligheder såvel i Danmark som i udlandet, herunder:

  • at medvirke til etablering af videre uddannelse af medlemsvirksomhedernes medarbejdere.
  • at gennemføre kurser og seminarer på højt niveau med henblik på fortsat dygtiggørelse af ledere og medarbejdere i medlemsvirksomhederne.
  • til enhver tid at holde sig orienteret omkring nyudvikling af produkter og processer indenfor branchen.
  • At fremme forslag af fælles, faglig interesse

Foreningen må på intet tidspunkt tage initiativ til, eller gennemføre, forslag eller projekter, der kan være i strid med medlemsvirksomhedernes interesser.


§ 3. Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages såvel firmamedlemmer som enkeltmedlemmer. I denne relation forstås et firmamedlem som enhver virksomhed med produktion og/eller salgskontor, der arbejder indenfor flexobranchen, og et enkeltmedlem som en person, der er tilknyttet ledelsen i eller indtager en ledende stilling hos en sådan virksomhed. Et enkeltmedlem kan optages som medlem, såfremt den virksomhed, i hvilken vedkommende indtager en stilling som beskrevet, er optaget som firmamedlem. Et firmamedlemskab giver ret til, at to ledende, navngivne personer deltager i foreningens aktiviteter. Et enkeltmedlemskab er personligt. Firmamedlemmer samt personlige medlemmer har ret til at deltage med substitut, såfremt man er forhindret. Dog skal vedkommende være fra samme firma.

En enig bestyrelse har ret til at invitere gæster eller tillade øvrige deltagere i aktiviteterne, samt fastsætte prisen herfor.

Som enkeltmedlem kan endvidere optages tidligere medlemmer, som er gået på efterløn eller pension fra en medlemsvirksomhed. Som enkeltmedlem kan også optages associerede enkeltpersoner, såsom undervisere inden for flexotryk.

Ansøgning om medlemskab fremsendes skriftligt til bestyrelsens formand. Udmeldelse kan ske med tre måneders varsel til en 1. januar - ligeledes ved skriftlig henvendelse til bestyrelsens formand.


§ 4. Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet forfalder til betaling senest 14 dage efter påkrav, og i øvrigt hvert års 1. marts. Udeblivelse med betaling af kontingentet i mere end 14 dage efter forfaldstid medfører tab af medlemsrettighederne, der først kan generhverves, når enhver restance er betalt.


§ 5. Hæftelse

For foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne alene med deres kontingent, og ændringer heri kan ikke finde sted.


§ 6. Udelukkelse

Udelukkelse sker, såfremt et medlem ikke opfylder betingelserne for medlemskab jf. § 3 eller er i restance med kontingentbetaling jf. § 4. Udelukkelse af andre grunde kan kun ske efter en beslutning på en generalforsamling.


§ 7. Generalforsamling

Generalforsamlingen har, inden for de i disse vedtægter angivne grænser, den højeste myndighed i foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning, eller når Vedtægtermindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer til bestyrelsens formand indsender skriftlig begæring herom indeholdende begrundet og formuleret forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Generalforsamlinger er ikke offentlige.Generalforsamlingen afholdes på det sted i Danmark, som bestyrelsen skønner hensigtsmæssigt. Indvarsling til generalforsamlinger sker ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer med mindst 14 dages varsel og med angivelse af tidspunkt, sted og dagsorden samt ordlyden af eventuelle forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling udsendes det reviderede årsregnskab. Ethvert medlem er berettiget til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt vedkommende fremsætter skriftlig begæring herom til formanden senest den 15. februar.


§ 8. Dirigent

Enhver generalforsamling ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål om sagens behandling, stemmeafgivning og dennes resultat.


§ 9. Dagsorden for den ordinære generalforsamling

a. Valg af dirigent.
b. Bestyrelsens beretning om foreningens aktivitet i det forløbne år.
c. Forelæggelse af årsregnskabet og status til godkendelse.
d. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent.
e. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
f. Valg af revisor
g. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne til forhandling og beslutning.
h. Eventuelt.


§ 10. Stemmeret m.m.

Hver medlemsvirksomhed har 2 stemmer, de stemmeberettigede skal være tilstede på generalforsamlingen.

Alle afstemninger sker ved simpel majoritet, uanset antal fremmødte.


§ 11. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer af hvilke 4 vælges i lige år og 3 i ulige år. Der vælges ingen suppleanter. Ved et bestyrelsesmedlems udtrædelse af bestyrelsen vælges et nyt bestyrelsesmedlem på førstkommende generalforsamling. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af særlige opgaver. Bestyrelseshvervet er ulønnet. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Foreningen tegnes i alle forhold af formanden sammen med et andet medlem af bestyrelsen.


§ 12. Regnskabsår

Regnskabsåret er kalenderåret.


§ 13. Revisor

Revision foretages af den af generalforsamlingen valgte eksterne revisor, der påser, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og beslutninger truffet af generalforsamlingen og bestyrelsen.


§ 14. Opløsning

Vedtager generalforsamlingen at opløse foreningen, træffes samtidig beslutning om anvendelse af foreningens formue i overensstemmelse med formålet jf. § 2.